Katalog przetargów podprogowych Przetargi zakończone Aktualne przetargi Wykonawcy Zleceniodawcy Kody CPV

OGLOSZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA NUMER OWP/2007/06/09-1894652



OGLOSZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA NUMER OWP/2007/06/09-1894652



Nazwa i adres Zamawiajacego

Nazwa:    
Gmina Miejska Swidnik

Adres pocztowy:    

Ulica:
Kard.St.Wyszynskiego 15
Miejscowosc:     Kod pocztowy:     Wojewodztwo:    
Swidnik 21-047 lubelskie


Osoba upowazniona do kontaktow:Telefon:
Mariusz Leniak 081 751 76 29
e-mail: Fax:
urzad@swidnik.um.gov.pl 081 751 76 08

Adres strony internetowej, na ktorej dostepna jest specyfikacja istotnych warunkow zamowienia:
http://www.bip.swidnik.tensoft.pl



Rodzaj zamowienia: Roboty budowlane

Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony

Okreslenie przedmiotu zamowienia:

„Budowa ul. Brzozowej w Swidniku

wraz z siecia kanalizacji deszczowej i oswietleniem”

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Brzozowej (na odcinku od skrzyzowania z ul. Lipow a do skrzyzowania z ul. Partyzantow). Ul. Brzozowa ma nawierzchni e zu zlow a.

Zakres robot obejmuje budow e jezdni, jednostronnego chodnika po stronie poludniowej, wjazdow indywidualnych do posesji oraz doj sc indywidualnych (chodnikow) do posesji.

Budowa obejmuje rowniez wykonanie: kanalizacji deszczowej oraz wpustow i przykanalikow do tej kanalizacji, o swietlenia, usuni ecie kolizji linii telefonicznej, zabezpieczenia kabli telefonicznych i elektrycznych rurami oslonowymi, oznakowania poziomego i pionowego, trawnikow. W zakresie robot jest rownie z naprawa (przebrukowanie) zdeformowanej nawierzchni ul. Lipowej w obr ebie skrzy zowania z ul. Brzozow a, odtworzenie chodnika wzdluz trasy projektowanego kabla o swietleniowego w ul. Lipowej i ul. Slonecznej oraz wykonanie nawierzchni z tlucznia betonowego. Nawierzchnia: jezdni, chodnikow, wjazdow z kostki betonowej wibroprasowanej.


Kryteria oceny ofert:
Cena (koszt) 100%

Terminy:  (jezeli dotyczy)

Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:  
Data:    1901/01/01

Termin skladania ofert:  
Data:    2007/06/20

Miejsce skladania ofert:
Oferty nalezy skladac w siedzibie Zamawiajacego Urzad Miasta Swidnik, 21-040 Swidnik, ul. Kard. S. Wyszynskiego 15, pok. 105





Mapy strony: Zleceniodawcy | Wykonawcy | Zawarte umowy | Wszczęte postępowania
Linki: Dodaj do ulubionych | Informacje o serwisie | Polityka prywatności | Statystyki
Podobne strony: Wymarzona praca | Informacje statystyczne | Placowki medyczne | Plotki
Czas generowania strony: 0.68568801.