Katalog przetargów podprogowych Przetargi zakończone Aktualne przetargi Wykonawcy Zleceniodawcy Kody CPV
Podprogowe.pl / Ogłoszenia o zawarciu umowy / slaskie / 2007 / 06 / 09 / OGLOSZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA NUMER OWP/2007/06/09-2073175

OGLOSZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA NUMER OWP/2007/06/09-2073175UWAGA: ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ, ŻE POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO JUŻ ZAKOŃCZONE. W CELU SPRAWDZENIA AKUTALNOŚCI TEGO OGŁOSZENIA NALEŻY SIĘ ZAPOZNAŃ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ZAWARTYCH UMÓW PRZEZ ZLECENIODAWCE.


Pokaż wierną kopię dokumentu

Określenie:

I.Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kamien, gmina Dlugoleka. II.Realizacja przedmiotu zamowienia okreslonego w ust. 1 ogloszenia polegac bedzie m.in. na: 1)uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego wypisu i wyrysuj z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, 2)uzyskaniu w niezbednym zakresie i na swoj koszt - opinii, uzgodnien, innych projektow (w miare wystapienia takiej potrzeby) i pozwolen wymaganych odrebnymi przepisami (np. uzgodnien z zarzadami drog, konserwatorem zabytkow, decyzji srodowiskowej, operatu wodno-prawnego) - za wyjatkiem oplat przylaczeniowych i oplat za wydanie warunkow technicznych przylaczenia, ktore umozliwia uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe, 3)uzyskaniu od wlascicieli nieruchomosci oswiadczenia o zgodzie na przebieg rurociagow przez ich posesje (zgoda ma byc wyrazona na fragmencie kserokopii mapy przedmiotowej inwestycji, przedstawiajacym dana nieruchomoscia oraz przebieg sieci i przylacza przez te nieruchomosc), 4)uzyskaniu map do celow projektowych oraz wypisu z rejestru gruntow, 5)wykonaniu projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy (uzgodnionego ze Starostwem Powiatowym), 6)uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe, 7)wskazaniu przez Wykonawce, w dokumentacji projektowej, sposobu zagospodarowania materialu uzyskanego z ewentualnej wymiany gruntow, 8)wykonaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych , 9)przedstawieniu koncepcji rozwiazan projektowych (wlacznie z przeliczeniem istniejacych rurociagow tlocznych) do akceptacji w trakcie trwania umowy i wprowadzenie niezbednych poprawek i aktualizacji przed zlozeniem wniosku do ZUD, 10)projektowaniu wedlug ponizszych zasad: a)maksymalna glebokosc posadowienia rurociagow – 3,5m b)maksymalna glebokosc posadowienia pompowni sciekow – 4,7m; c)na obszarze oznaczonym w MPZP jako tereny aktywnosci gospodarczej (symbole P/U, U/P) nalezy zaprojektowac rurociagi wzdluz drog przy nich przebiegajacych o parametrach umozliwiajacych pozniejsze podlaczenie sie tych nieruchomosci, tzn. wszystkich wskazanych przez wlascicieli budynkow istniejacych; d)na obszarach oznaczonych w MPZP jako tereny zabudowy mieszkaniowej nalezy zaprojektowac kanalizacje sanitarna wraz z przylaczami zakonczonymi studzienka przylaczeniowa na posesji wlasciciela posadowiona w poblizu wyjscia instalacji sanitarnej z budynku; e)przylacza kanalizacji sanitarnej (o ktorych mowa w ust. 2 pkt 10 lit. d siwz) nalezy zaprojektowac do dzialek zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub dzialek z rozpoczeta budowa domu (posiadajacych fundamenty) - na moment rozpoczecia przez projektanta opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej - i nalezy uzyskac zgode wlascicieli (patrz ust. 2 pkt 3 siwz); f)nalezy zaprojektowac kanalizacje sanitarna w takiej technologii i o takich parametrach, aby w przyszlosci zapewnila ona odbior sciekow ze wszystkich dzialek we wskazanym na mapie obrebie – obecna liczba mieszkancow 464 osoby; g)Zamawiajacy informuje, iz planowana jest inwestycja polegajaca na wybudowaniu osiedla 35 domow przy wyjezdzie z Kamienia do Dlugoleki, na dzialce o numerze ewidencyjnym 199/20 (w zwiazku z planowana inwestycja Zamawiajacy informuje o trwajacej procedurze opracowywania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w obrebie dzialki nr 199/20, Kamien); h)w zwiazku z planowana inwestycja (o ktorej mowa w ust. 2 pkt. 10 lit. g siwz) nalezy zaprojektowac przylacze o parametrach umozliwiajacych przylaczenie 35 domow; 11)wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego , odrebnie dla kazdej z branz, ze szczegolnym uwzglednieniem technologii wykonania wykopow w gruntach nawodnionych i kurzawkowych oraz sposobem zagospodarowania materialu uzyskanego z ewentualnej wymiany gruntow; 12)wykonaniu projektu odwodnienia wykopow na czas trwania robot budowlanych wraz z okresleniem leja depresji oraz ze wskazaniem miejsca odprowadzenia wod pompowych z wykopow wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego na zrzut wod do odbiornika; 13)wykonaniu projektu odtworzenia nawierzchni drogowych ; 14)przygotowaniu wytycznych do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( BIOZ); 15) przygotowanie zalozen wyjsciowych do kosztorysowania, przez ktore nalezy rozumiec dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nieokreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, a majace wplyw na wysokosc ceny kosztorysowej; 16)opracowaniu kosztorysow inwestorskich dla kazdej branzy odrebnie; 17)opracowaniu przedmiarow robot dla kazdej branzy odrebnie; 18)przygotowaniu zbiorczego zestawienia kosztow; 19)opracowanie wyciagu z dokumentacji projektowej, ktory moze byc wymagany przy skladaniu wniosku o przyznanie dofinansowania z projektow realizowanych w ramach srodkow z Unii Europejskiej (wedlug wytycznych stanowiacych zalacznik do siwz); 20)wykonaniu wszelkich innych uslug wlasnych i obcych niezbednych do prawidlowej realizacji przedmiotu zamowienia; 21)pelnieniu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych przewidzianych projektem. III. Pozadane jest by Wykonawca, w pierwszej kolejnosci - w miare mozliwosci, projektowal przebieg sieci w drogach publicznych i na terenach bedacych wlasnoscia gminy. IV . Opracowania, o ktorych mowa w ust. II pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 17 ogloszenia nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2005r., Nr 75, poz. 2075). V. Opracowania, o ktorych mowa w ust. II, pkt 15, 16, 17, 18 ogloszenia nalezy wykonac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004r., Nr 130, poz. 1389). VI. Opracowania projektowe, o ktorych mowa w ust. II, pkt 13 ogloszenia nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003r., Nr 177, poz. 1729). VII. Dokumentacja projektowa, sporzadzona wg wytycznych okreslonych w ust. II ogloszenia powinna byc sporzadzona przez Wykonawce w nastepujacych ilosciach: a)Projekt budowlano-wykonawczy dla kazdej z branz odrebnie - 6 egzemplarzy w formie papierowej oraz wersja dokumentacji w formie elektronicznej; b)Projekt organizacji ruchu zastepczego na czas budowy - 4 egzemplarze w formie papierowej oraz wersja dokumentacji w formie elektronicznej w formacie PDF; c)Przedmiar robot dla kazdej branzy odrebnie - 4 egzemplarze w formie papierowej oraz wersja dokumentacji w formie elektronicznej; d)Kosztorys inwestorski dla kazdej branzy odrebnie - 2 egzemplarze w formie papierowej oraz wersja dokumentacji w formie elektronicznej; e)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlano – montazowych - ogolnej i szczegolowej z uwzglednieniem kazdej z branz - 4 egzemplarze w formie papierowej oraz wersja dokumentacji w formie elektronicznej; f)Projekt odtworzenia nawierzchni drog – 6 egzemplarzy w formie papierowej oraz wersja dokumentacji w formie elektronicznej; g)Projekt odwadniania wykopow – 4 egzemplarze w formie papierowej oraz wersja dokumentacji w formie elektronicznej; h)Plan BIOZ – 2 egzemplarze w formie papierowej oraz wersja dokumentacji w formie elektronicznej; i)Zestawienie wszystkich przylaczy z podaniem numeru dzialki, wlasciciela dzialki oraz adresem przylaczanej nieruchomosci – 1 egzemplarz w formie papierowej oraz wersja dokumentacji w formie elektronicznej (arkusz EXCEL); j)Wyciag z dokumentacji projektowej, o ktorym mowa w ust. II pkt 19 ogloszenia - 1 egzemplarz w wersji papierowej oraz wersja dokumentacji w formie elektronicznej; k)Koncepcja rozwiazan projektowych , o ktorej mowa w ust. II pkt 9 ogloszenia –1 egzemplarz w formie papierowej.VIII.Opracowania projektowe, o ktorych mowa w ust. VII lit. a-j ogloszenia nalezy przekazac Zamawiajacemu w wersji elektronicznej na nosniku CD-R w formie pliku uniemozliwiajacego edycje, z rozszerzeniem .pdf. IX.Zamawiajacy zastrzega, iz maksymalna wielkosc jednego pliku nie moze przekroczyc 8 MB.X. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia Zamawiajacemu jednego z kompletu wymaganej zapisami ust. VIII ogloszenia dokumentacji projektowej wraz z: 1)wykazem opracowania, 2)oswiadczeniem o kompletnosci tej dokumentacji z punktu widzenia celu, ktoremu ma ona sluzyc oraz zgodnosci z umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami, 3)uzyskanymi od wlascicieli nieruchomosci oswiadczeniami o zgodzie na przebieg rurociagow przez ich posesje (zgoda ma byc wyrazona na fragmencie kserokopii mapy przedmiotowej inwestycji, przedstawiajacym dana nieruchomoscia oraz przebieg sieci i przylacza przez te nieruchomosc), XI. Pozostale komplety dokumentacji projektowej nalezy zlozyc Zamawiajacemu bez w/w wykazu, oswiadczenia oraz zgod. XII. Wykonawca zobowiazany jest m.in. do: a)pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o okolicznosciach mogacych miec wplyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia wystapienia w/w okolicznosci, b)przedstawienia wstepnej koncepcji rozwiazan projektowych do akceptacji w trakcie trwania umowy i wprowadzenie niezbednych poprawek i aktualizacji przed zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe, c)skladania raportow z postepow prac projektowych w ostepach 8 – tygodniowychw trakcie trwania mowy, liczac od dnia podpisania umowy, d)odbycia w ramach wynagrodzenia minimum dwoch konsultacji z Zamawiajacym w trakcie przygotowywania przedmiotu zamowienia, e)odbycia w ramach wynagrodzenia minimum jednej konsultacji spolecznej z wlascicielami dzialek przylegajacych do dzialek objetych przedmiotem zamowienia w trakcie przygotowywania przedmiotu zamowienia, f)przedstawienia gotowego projektu do akceptacji Zamawiajacemu , przed zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe – Zamawiajacy zobowiazuje sie, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania, sprawdzic zgodnosc projektu z umowa i zaakceptowana koncepcja, XIII. Pozostale komplety dokumentacji projektowej nalezy zlozyc Zamawiajacemu bez w/w wykazu, oswiadczenia oraz zgod. XIV. Zamawiajacy zastrzega, by informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robot, doboru materialow i urzadzen okreslaly przedmiot zamowienia w sposob zgodny z ustawa Prawo zamowien publicznych, tzn. bez uzywania nazw wlasnych, a jedynie poprzez okreslenie parametrow precyzujacych rodzaj, standard oraz inne istotne elementy. XV. Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca otrzyma pelnomocnictwo do wystepowania w imieniu Inwestora w sprawach zwiazanych z realizacja przedmiotu zamowienia. XVI. Wykonawca zobowiazany jest m.in. do: a)pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o okolicznosciach mogacych miec wplyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia wystapienia w/w okolicznosci, b)przedstawienia wstepnej koncepcji rozwiazan projektowych do akceptacji w trakcie trwania umowy i wprowadzenie niezbednych poprawek i aktualizacji przed zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe, c)skladania raportow z postepow prac projektowych w ostepach 8 – tygodniowych w trakcie trwania mowy, liczac od dnia podpisania umowy, d)odbycia w ramach wynagrodzenia minimum dwoch konsultacji z Zamawiajacym w trakcie przygotowywania przedmiotu zamowienia, e)odbycia w ramach wynagrodzenia minimum jednej konsultacji spolecznej z wlascicielami dzialek przylegajacych do dzialek objetych przedmiotem zamowienia w trakcie przygotowywania przedmiotu zamowienia, f)przedstawienia gotowego projektu do akceptacji Zamawiajacemu, przed zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe – Zamawiajacy zobowiazuje sie, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania, sprawdzic zgodnosc projektu z umowa i zaakceptowana koncepcja, XVII.Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. Dokument ten jest w posiadaniu Zamawiajacego i beda udostepniane do wgladu Wykonawcom w siedzibie Zamawiajacego bezplatnie od poniedzialku do piatku, w godz. 9:00-15:00 (pokoj nr 3).


Dodatkowe informacje:
Rodzaj:Tryb:
Kryteria:
Terminy:
Termin składania wniosków:
Termin składania ofert:
Miejsce składania dokumentów:Zleceniodawca (inne przetargi):

Nazwa: Urzad Gminy Dlugoleka

Wojewodztwo: slaskie

Ulica: Wroclawska 18

Miasto: 55-095 Dlugoleka

Osoba kontaktowa:

Nazwisko: Katarzyna Wolicka

Telefon: 071 315 26 60 wew. 138

E-mail: k.wolicka@gmina.dlugoleka.pl

Fax: 071 315 25 78


Mapy strony: Zleceniodawcy | Wykonawcy | Zawarte umowy | Wszczęte postępowania
Linki: Dodaj do ulubionych | Informacje o serwisie | Polityka prywatności | Statystyki
Podobne strony: Wymarzona praca | Informacje statystyczne | Placowki medyczne | Plotki
Czas generowania strony: 0.00299906.